Happy Birthday, Liz!

Queen Elizabeth I Birthday – September 7th 1533